Deklaracja dostępnościDeklaracja Dostępności dla strony internetowej http://spwielgie.pl

Zespół Placówek Oświatowych w Wielgiem zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do spwielgie.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 2013-09-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-27.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W zakresie postrzegalności, funkcjonalności i zrozumiałości oraz kompatybilności.

Strona internetowa powstała przed wejściem w życie ustawy o dostępności. Poprawienie dostępności strony niesie za sobą obciążenie dla podmiotu publicznego stąd konieczność wprowadzania dostępności w sposób wieloetapowy.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Dagmara Piernikowska. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 289 71 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi 9 wejść: ' 1. Wejście frontowe (od strony ulicy Szkolnej), 2. Trzy wejścia boczne od strony ulicy Lipnowskiej: a) przez szatnię, b) przy dyżurce, c) do budynku przedszkola z podjazdem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. 3. Jedno wejście tylne od strony sali widowiskowej/parkingu, 4. Dwa wejścia techniczne od strony boiska (do kuchni i do administracji), 5. Dwa wejścia do obiektu sportowego: a) od strony sali widowiskowej/parkingu, b) od strony boiska Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest korytarz, pomieszczenia i łazienka na terenie przedszkola. Na parkingu przy obiekcie sportowym wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych za pomocą oznakowania poziomego i pionowego. Do budynku i pomieszczeń można wchodzić z psem asystującym i psem przewodnikiem. Wszystkie schody w budynku mają kontrastowe oznakowanie. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Brak tłumacza języka migowego.

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem